Jiufen

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ไต้หวัน

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen) ตั้งอยู่บนไหล่เขาในเมืองจีหลง เป็นเมืองโบราณที่เป็นเมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยทิวเขา อากาศดี และมองเห็นท้องทะเลเป็นบางส่วน